Verduurzamen: van energie besparen tot participeren/mede-eigenaar worden in een zonnepark

Lokale bijeenkomsten voor leden en niet-leden

Er komen regelmatig vragen over verschillende verduurzamings-onderwerpen bij ons binnen. Om een aantal onderwerpen wat verder uit te uit te leggen en de mogelijkheid voor onderlinge discussie en uitwisseling van ervaringen zijn er een aantal lokale bijeenkomsten gepland. Beschikbaarheid van zalen gaf als resultaat 5 bijeenkomsten verspreid over de gemeente Echt-Susteren.

Onderwerpen:

  • Wat is en doet een lokale energiecoöperatie
  • Hoe pak je energie- en kostenbesparing aan, welke volgorde en welke maatregelen
  • Grotere vervolgstappen maken zoals warmtepompen, zonnepanelen, batterijen, verbouwingen, advies.
  • Wat zijn voorwaarden en waar op te letten Uitleg over energiecontracten en saldering
  • Waar kan de energiecoöperatie bewoners mee helpen
  • Lokale zonneparken: wat en waar, mede-eigenaar worden voor een klein bedrag en tegelijk zeggenschap en een leuk rendement wat betreft rente/dividend en milieu.

Er zijn 5 bijeenkomsten gepland tot nu toe. Eventuele extra bijeenkomsten worden tijdig bekend gemaakt via een nieuwsbrief en website. Er is koffie en thee.

Tijdstip: van 19.15-19.30 binnenkomst. Presentatie/discussie/vragen van 19.30-21.00 uur.

 25 jan 2024 St Joost Patronaat (kleine zaal) Caulitenstraat 6, 6112AL Sint Joost
 20 febr 2024  Dieteren De Koppel (kleine zaal) Vleutstraat 22, 6114KN Susteren
 22 febr 2024 Nieuwstadt  Gemeenschapshuis (kleine zaal)  Millenerstraat 4, 6118CB Nieuwstadt
 27 febr 2024 Pey MFC Houtstraat 7, 6102BD Pey
 29 febr 2024 Maria Hoop Dorpshuis De Annendaal Annendaalderweg 12A, 6105AT Maria Hoop

Iedere bewoner is welkom, leden en niet-leden van de Echt-Susteren Energie Coöperatie ‘Echt Duurzaam’ U.A.

Liefst met aanmelding vooraf maar dat is niet verplicht. Aanmelden kan via email: info@echtsusterenenergie.nl , zie ook de website www.echtsusterenenergie.nl voor contact informatie. Zie ook de agenda.

Hopelijk tot ziens bij een van de bijeenkomsten!

Word mede-eigenaar van een zonnepark, help mee met ontwikkelen van lokale duurzame energie !!!

Zonneparken helpen mee om de electriciteitsbehoefte op grotere schaal  duurzaam op te wekken. Op daken plaatsen is uiteraard de eerste keuze, maar dat is niet altijd mogelijk en daarom worden de zonneparken zo goed mogelijk in overleg ingepast in de omgeving met zo min mogelijk effect op milieu en natuur. Tevens wordt een klein deel van de opbrengst weer via een omgevingsfonds gebruikt voor verbeteren van de omgeving van een zonnepark.  

LET op: wijziging voorwaarden participaties zoals besloten tijdens de 25/5/2023 ALV en een gereviseerde versie van de informatiebrochure. 

Voortgang lokale verduurzaming energie: zonneparken in de gemeente Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren heeft in december 2019 aan partijen (initiatiefnemers) de mogelijkheid geboden plannen in te dienen voor de realisatie van zonneparken voor de verduurzaming van energie op lokaal niveau. In de overeenkomsten met de gemeente is vastgelegd dat lokale opgewekte duurzame energie voor 50% lokaal eigendom wordt ofwel voor en door bewoners van Echt-Susteren en omgeving.

Gedurende de eerste maanden van 2020 zijn door initiatiefnemers de plannen ingediend en door de gemeente beoordeeld. Vijf initiatieven zijn door de gemeente geselecteerd, plannen zijn uitgewerkt en aanvragen ingediend. De gemeente heeft de betreffende omgevingsvergunningen verstrekt en bestemmingsplannen zijn aangepast.  Voor alle 5 parken is alles goedgekeurd en onherroepelijk (Groensebos, Hoeve De Ruif , Bosserheide, Dominicusweg en Maria Hoop). Er is reeds gestart met de planning, aanleg en bouwfase van de parken, deels zijn de elektra kabels naar de parken reeds in aanleg, deels wordt op korte termijn begonnen met bouwactiviteiten ter plaatse. Voor een enkel park wordt nog de laaste hand gelegd aan de financiering van de investering. De extreme inflatie, energieprijzen en daarbij behorende rendementsplaatsjes van afgelopen jaar en eerste helft 2023 hebben de nodige vertragingen gegeven in de ontwikkeling. 

 

Mede-eigenaar worden in een van de zonneparken

Als u wilt meehelpen in de verduurzaming van energie en de noodzaklijke energietransitie en het liefst iets lokaal en tastbaar: help ons mee in de realisatie van de zonneparken en wordt mede-eigenaar!

Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A. is bij de vijf initiatieven betrokken en heeft bij deze zonneparken de rol om de potentiële financiële participatie van bewoners en bedrijven uit de (omliggende) gemeente met bijbehorende zeggenschap te organiseren en te beheren. Tijdens de ALV van december 2021 zijn de participatievoorwaarden voor deelname in deze parken als bewoners en bedrijven van de gemeente (en randgemeenten) in zijn algemeenheid en specifiek voor zonnepark Groensebos goedgekeurd.

Onze Coöperatie heeft als prioriteit Energiepark Groensebos B.V. aangezien we daar reeds 50% eigenaar van zijn. Eventuele deelname aan andere parken komt mogelijk pas aan de orde nadat de financiering van Energiepark Groensebos B.V.  in kannen en kruiken is.  Deelname als mede-eigenaar in Energiepark Groensebos is vanaf nu mogelijk!

Groensebos met ca 10.36 Ha aan zonnepanelen wekt ongeveer de hoeveelheid electriciteit op voor 3800 huishoudens, ofwel Peij, Sint Joost en Maria Hoop samen!!!

In de "project BV" Energiepark Groensebos B.V. is Echt-Susteren Energie Coöperatie 50% aandeelhouder. Voor dit energiepark zijn de vergunningen voor de aanleg van 10,36 hectare zonnepark nabij St Joost intussen definitief verleend en onherroepelijk. De elektriciteitskabel van Maasbracht naar het zonnepark is reeds in aanleg en voor ca 5,3 km van de 5,5 km gereed (update 23/10/2023), de laatste 200 meter wordt aangelegd tegelijk met de aansluiting aan het "inkoopstation" (transformatorhuisje) van het zonnepark. 

Verder zijn dit inkoopstation besteld evenals de zonnepaneleninstallatie inclusief bekabeling en aanleg infrastructuur (zoals toegangswegen en hekwerken). Intussen is ook een extra ecologisch onderzoek uitgevoerd, een explosieven onderzoek (3 brisantgranaten gevonden en door de ExplosievenOpruimingsDienst gecontroleerd onschadelijk gemaakt), een archeologisch onderzoek en voor de start van de bouw zal er nog een milieuonderzoek plaatsvinden (vastleggen beginsituatie, zoals het terrein na afloop ook weer opgeleverd moet worden). Hiermee is grofweg 90% van het project gecontracteerd. Begin januari 2024 wordt fysiek gestart met de aanleg ter plaatse. De oplevering/start elektriciteitslevering staat momenteel gepland op april 2024.  

 

Neem deel en participeer in Energiepark Groensebos B.V. in de vorm van "Certificaten op naam zonder vaste looptijd"!!!

Voor participatie in Energiepark Groensebos B.V. zijn een drietal documenten van belang voor geïnteresseerde participanten, deze zijn aangepast aan als gevolg van het  ALV besluit van 25/5/2023 en gewijzigd van "2 typen Obligaties met vaste rente en looptijd" naar "Certificaten op naam zonder vaste looptijd":

  • De Informatiebrochure Energiepark Groensebos B.V. met algemene informatie over het park zoals plaats, omgeving, gemaakte keuzes, investering, kosten en opbrengsten, rendement, algemene participatie voorwaarden. Update: in tegenstelling tot wat in de brochure staat is 22 april 2022 de SDE susbsidie goedgekeurd door RvO en geeft dus recht op susbsidie op de stroomprijs voor 15 jaar. Deze SDE subsidie is een harde voorwaarde wat betreft de totale financiering van het project.  De informatiebrochure dateert van februari 2022 en sinds met name einde 2022 en de eerste helft van 2023 zijn er veel ontwikkelingen geweest die aanpassingen noodzakelijk maken (inflatie, energieprijzen, investeringsprijzen, aandeelhouders, bankrente etc). Op korte termijn zal een update worden gepubliceerd. 
  • De specifieke en gedetailleerde Participatievoorwaarden Energiepark Groensebos B.V. waarin alle deelname voorwaarden en werkwijze wordt uitgelegd. In het kort: participaties zijn te koop voor €250/stuk.  Rente/dividend wordt bepaald door rendement van het park en besluit van de ALV (als participant bent u ook lid en stemgerechtigd). Er is geen vaste looptijd meer zoals eerst  maar variabel (wijziging per 25/5/2023 ALV) met mogelijkheid om onder voorwaarden tot terug verkopen aan de Coöperatie  of verkoop aan andere leden.  De looptijd eindigt uiteraard wel bij het beëindigen van deelname van onze coöperatie aan de zonnepark BV, waarbij dan de certificaten worden terugbetaald aan deelnemers. De participatie is flexibeler geworden voor participanten, opzet van de voorwaarden ietwat makkelijker leesbaar en tegelijk zijn enkele voorwaarden verduidelijkt en aangevuld.
  • De Participatieovereenkomst Energiepark Groensebos B.V. voor inschrijving en deelname aan Energiepark Groensebos B.V. Gezien de wijzigingen in de  Participatievoorwaarden  per 25/5/2023 is deze ook aangepast. Leden die de eerdere versie van participatieovereenkomst hebben ingediend zullen gezien de wijzigingen benaderd worden of men wil blijven meedoen onder de nieuwe voorwaarden.  

De inschrijving, in tegenstelling wat eerder werd gemeld,  geldt voorlopig tot en met 31 maart 2024 (was eerst 31/12/2023, verlengd ivm diverse tussentijdse vertragingen) in verband met eerder opgelopen vertraging door o.a. de financiering van het project en de gerelateerde aanpassing van de WABO-vergunning (intussen vergund door de gemeente, wacht op einde bezwaarperiode einde januari 2024). Na de zomer wordt gestart met een media campagne van een aantal maanden om participaties te werven.

De links geven toegang tot en download van de specifieke documenten.  Inschrijven voor participatie kan door invullen van de participatieovereenkomst en deze te mailen naar Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A, email adres:  participaties@echtsusterenenergie.nl  of contacteer ons via gegevens in het "Contact" menu boven aan de pagina. 

Volgens de documenten wordt gevraagd het gewenste bedrag pas in te leggen zodra een aantal voorwaarden zijn voldaan, de toekenning van inschrijving gebeurd op datum binnenkomst van de participatieovereenkomst en bij overschrijding van het totaal op te halen bedrag op basis van adres (bewoners gemeente Echt-Susteren hebben voorrang).

Indien er vragen zijn: contacteer ons via telefoon of email zoals ook aangegeven in de informatiebrochure! Er is tevens een tabblad in het menu "zonneparken" met daarin vraag en antwoord op de meest gestelde vragen.

 

Op iets langere termijn zullen wellicht eveneens participaties mogelijk worden voor de andere zonneparken, meer informatie volgt hierover. Informatie over participatie zal per park zijn, de participatievoorwaarden waar mogelijk gelijk aan de voorwaarden voor Energiepark Groensebos B.V.

 

Ondersteuning

Wilt u het bestuur (als bestuurslid of werkgroeplid) ondersteunen in het realiseren van deze parken en daarmee het eigendom en de zeggenschap over de parken voor 50% binnen de gemeente te houden, stuur dan een mail naar info@echtsusterenenergie.nl of bel via het telefoonnummer onder aan de pagina of via de telefoonnummers in de participatiedocumenten.