Over de coöperatie - Missie, Visie & Strategie

 

Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A. is de lokale energie coöperatie van en voor inwoners in de gemeente Echt-Susteren.

Echt-Susteren Energie wil de transitie naar duurzame energie bevorderen en inhoudelijk vorm geven door het stimuleren en realiseren van energiebesparing en het bevorderen van de opwekking van duurzame energie.

Bij de inwoners brengen wij energiezuinige en duurzame oplossingen onder de  aandacht en geven hen advies. Bij onze leden willen wij bevorderen om betaalbare energie in te kopen c.q. deze zo goedkoop mogelijk zelf op te wekken. 

Een groeiend aantal mensen is doordrongen van het feit dat het milieu een steeds belangrijkere zaak is: niet alleen voor onszelf maar ook en vooral voor degenen die na ons komen. Daarnaast zal in de toekomst de prijs van fossiele brandstoffen, door schaarste en productiebeperking (Groningen), en daarmee de prijs van elektriciteit/gas stijgen. Het bewerkstelligen van een goed en vooral duurzaam leefmilieu doen we samen! De bijkomende voordelen zijn dat we door te werken aan een beter leefmilieu geld kunnen besparen, meer comfort kunnen creëren en minder afhankelijk kunnen leven.

De klimaatverandering zorgt voor zeespiegelstijging, extreem weer, ernstige droogte en vermindering van de biodiversiteit. In Parijs is het wereldwijde klimaatakkoord gesloten, daar is afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot 1,5 gr Celcius (december 2015). 

Voor Nederland leidt het klimaatakkoord dan ook tot grote veranderingen:  een energietransitie van fossiele brandstof naar duurzame energie. 

De Nederlandse overheid wil in 2030 haar CO2 uitstoot met de helft verminderen t.o.v. 1990, én in 2050 zelfs CO2-neutraal zijn. Een lange weg te gaan van de huidige situatie. Voor 2023 is de ambitie uitgesproken om 16% van de totale energie duurzaam op te wekken. Met de huidige 4% loopt de gemeente Echt-Susteren nu achter op het landelijk gemiddelde.

Welke rol speelt de gemeente in deze?

De gemeente Echt-Susteren heeft een duidelijke duurzaamheidsvisie: energieneutraal in 2040. Dit betekent dat er binnen de gemeente niet meer energie verbruikt wordt, dan wat er groen geproduceerd wordt. Hiervoor is zowel zon- als windenergie nodig. Om deze doelstelling te behalen worden o.a. vijf zonnepark projecten gerealiseerd.

Waarom is zonne-energie belangrijk?

De mens, industrie, auto’s en vele andere bronnen vorme grote uitstoot bronnen van CO2 en andere broeikasgassen welke schadelijk zijn voor het milieu en de aarde doen opwarmen met grote gevaren voor mens en natuur. Een gezond leven is voor ons en de daarop volgende generaties van essentieel belang, daarvoor zal er binnen de gehele wereld een energietansitie plaats moeten vinden van vervuilende energiebronnen naar duurzame opties zoals zonne-energie.

De totale energievraag van gemeente Echt-Susteren is ca. 4,08 PetaJoule met een uitstoot van 309.000 ton CO2.

Om een beeld te scheppen wat er nodig is om dit te compenseren:

· 4,1 miljoen zonnepanelen, 14 km2 grondoppervlak of 300.000 woningen met gemiddeld 14 panelen (aantal woningen in Echt-Susteren ca. 14.900)

· 170 windmolens van 3 MW (waarbij elke windmolen meer dan 100m hoog)

· 1700km2 bosoppervlakte (meer dan 16 maal gemeente Echt-Susteren)

Van het totaal aan duurzaam op te wekken energie is er 1,25 PJ toegekend aan een stimulering via zonne-energie. Naast de geplande zonne-energie projecten is er dus nog erg veel werk aan de winkel om de doelstellingen te halen.

Bron: DBV & Gemeente Echt-Susteren

 

Missie

Onze missie luidt : wij nemen lokaal mede de verantwoordelijkheid om de energievoorziening in Echt-Susteren zoveel mogelijk zelfstandig te verduurzamen. 

 

De gemeentelijke organisatie moet in 2030 klimaatneutraal zijn. Het huidige aandeel opgewekte duurzame energie is 4% (landelijk 6%). 

Om dit bereiken dient de gemeente Echt-Susteren het volgende te realiseren: 

 • Per jaar 1,5% energiebesparing (doel tot 2020) 
 • In 2020: 14% energiebesparing bereikt tov 2017 
 • In 2021: op wijknivo alternatief voor aardgas (verplichting) 
 • In 2023: 16% duurzame energie bereikt ten opzichte van 2017 
 • In 2030: van gas af 
 • In 2030: klimaatneutraal 
 Bij onze aanpak sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de ambitie van onze gemeente.

 

Visie 

De gemeente Echt-Susteren is een gebied met veel kernen en bebouwde buitengebieden met mogelijkheden voor grootschalige energieopwekking (zonneparken en windmolens).  

De inspanningen en investeringen om dit te bereiken, moeten voor een belangrijk deel worden gedaan door de bewoners en het bedrijfsleven. De gemeente kan hierin stimuleren, faciliteren en de randvoorwaarden (beleid en ambtelijke ondersteuning) scheppen voor grootschalige opwekking van duurzame energie. 

 De voorwaarden zijn: 

 •  Ruimtelijk beleidskader zonne-energie. 
 •  Toepassing juridische en financiële instrumenten gemeente. 
 •  Nieuwe aardgasloze gebouwen en wijken. 
 •  Stimuleren en samenwerken met de lokale energiecoöperatie 
 •  Toezicht op EED (Europese Energie Efficiency Richtlijn - uitvoeren Energie Audit) en Wet milieubeheer door de RUD (Regionale UitvoeringsDienst van samenwerkende gemeenten)
 •  Keurmerk duurzaam ondernemen 
 •  Uitvoeren (verplichte) maatregelen gebouwen 
 •  Heroverweging toepassing van windenergie en opstellen beleidskader 
 •  Onderzoek naar toepassing van aardwarmte/geothermie 
 •  Afspraken met woningcoöperaties 
 De activiteiten van de coöperatie zijn verwoord in ons plan van aanpak versie 2 uit 2017-10. Een update wordt binnenkort voorzien.
 
Strategie

De Echt-Susteren Energie Coöperatie zal zich inzetten voor:  

 • Zonnepanelen op bedrijfspanden en in parken  
 • Studie naar mogelijke opwekking van windenergie  
 • Studie naar gebruik warmtenet  
 • Stimuleren gebruik elektrische verwarmingssystemen zoals warmtepompen  
 • Opleiding energiecoaches en -verkenners voor scans bij bewoners  
 • Stimulering zonne-energie bij inwoners (bv. door handhaving subsidies en financiële steun aan inwoners dmv leningen)
 • Energiebesparing / LED verlichting /energieopwekking en warmte opwekking van sportaccommodaties 
 • Scans verenigingsgebouwen en andere publieke gebouwen 
 • Stimulering van de lokale economie door samenwerking met lokale ondernemers 
 • Stimulering verduurzaming bedrijven
  
Wij zijn ervan overtuigd dat we in de nabije toekomst samen duurzame energie kunnen produceren en leveren tegen concurrerende tarieven in vergelijking met fossiele energie.