Hieronder van de gehouden Algemene Leden Vergaderingen (ALV's) de belangrijkste documenten. Er zijn diverse presentatie gegeven gedurende de ALV's die niet zijn met een link zijn vermeld. Op verzoek kunnen leden deze opvragen via het contactformulier of het email adres onder aan de pagina.

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) woensdag* 20 december 2023, start 19.30

* er stond per ongeluk eerst donderdag, moet zijn woensdag.

Plaats: MFC (zaal Pejjerhaof) – Houtstraat 7 te Pey-Echt – ingang aan de Houtstraat. Parkeren is mogelijk aan de achterzijde (Lidl) of bij de kerk.

Deze reguliere ALV is een update van de standaard zaken zoals o.a. een overzicht van activiteiten, begroting en uiteraard een korte update van de stand van zaken rondom o.a. zonneparken. 

Agenda: deze volgt op korte termijn via een email aan de leden  en kan nu al via deze link voor de concept agenda worden gedownload. Leden krijgen een email met een uitnodiging, agenda en concept vertrouwlijke notulen van de vorige tussentijdse ALV van 27 juli 2023 (zie ook hieronder). Een concept besluitenlijst voor komende ALV wordt bij start van de ALV uitgedeeld. 

Deelnemen: deelnemen kan door U aan te melden en een e-mail te sturen naar alv@echtsusterenenergie.nl met vermelding van uw naam, adres en woonplaats. Verdere documenten zullen ter vergadering worden gepresenteerd. 

Vragen:  indien u algemene vragen hebt cq. vragen m.b.t. de gepubliceerde documenten of uitnodiging dan kunt u deze voor 13 december 2023 sturen naar alv@echtsusterenenergie.nl . Beantwoording van de vragen zal zoveel mogelijk plaatsvinden voor (of indien gewenst tijdens) de ALV.

De ALV is geweest, hieronder de relevante documenten (confidentiële delen zijn verwijderd):

De concept agenda is niet gewijzigd, zie boven voor link.

Algemene presentatie, dit bevat o.a. een update van de acties van 2022/2023, plan 2024 en update zonneparken. De financiële update volgt separaat.

In de Algemene presentatie was de benoeming van Noël van Buggenum als penningmeester onder voorbehoud van Noël, deze heeft intussen bevestigd en dus bij deze benoemd als penningmeester per 1/1/2024, dit is als definitief opgenomen in de bijlage hieronder

Update Bijlage Huishoudelijk Reglement: benoemingen/aftreedschema bestuur 2023-12-20

Notulen/besluiten worden binnenkort toegevoegd.

 

Hieronder staan de gegevens van de tussentijdse ALV van 27 juli 2023:

 Agenda 27-07-2023

Samenvatting ALV 27/7/2023:

In het heel kort: in de vorige ALV werd een samenwerking met Coöperatie Zuidenwind gewenst voor support bij de deelname aan Energiepark Groensebos B.V. en e.e.a. zou worden uitgewerkt. De opvolgende feiten hebben echter deze samenwerking niet doen doorgaan. Tijdens deze ALV van 27/7/2023 is de samenwerking en de contractvoorwaarden met NaGa Solar (tegenwoordig Ampyr) besproken. Deze zijn goedgekeurd door de ALV van 27/7/2023. Versimpeld weergegeven: NaGa Solar (Ampyr) neemt op langere termijn 50% aandelen over via de andere aandeelhouder. NaGa Solar (Ampyr) neemt de voorfinanciering voor zijn rekening en heeft een kredietovereenkomst met Rabobank waar naar alle waarschijnlijkheid dit park ook in zal vallen. NaGa Solar neemt ook de verwachte eigen vermogen inbreng  van onze Coöperatie via een tijdelijke lening voor zijn rekening totdat deze ingelost kan worden door participaties van leden. Uiteraard is het geheel een stuk complexer met diverse contracten zoals een term sheet,  aandeelhoudersovereenkomst en zeggenschap, diverse leningen en bijbehorende garanties, opstalvoorwaarden en koopopties op de ca. 10.5 ha grond etc.  Vrijdag 28/7/2023 zijn de diverse contracten getekend door onze Coöperatie,  NaGa Solar en de andere aandeelhouder. Intussen heeft overigens Enexis reeds ca. 1,5km van de 5,5km aansluitingskabel aangelegd. Na de zomervakantieperiode wordt gestart met een mediacampagne voor het ophalen van participaties.

Naast Energiepark Groensebos BV zijn ook de financiën en is de jaarrapportage van 2022 goedgekeurd en tegelijk is David van Venrooij als bestuurslid gestopt vanwege te drukke werkzaamheden. Een update van de samenstelling van het bestuur is in de update hieronder te vinden. We zoeken nog nieuwe bestuursleden!!

Update Huishoudelijk Reglement Bijlage Benoemingen/Aftreedschema Bestuur per 27/7/2023

De leden hebben de concept (vertrouwelijke) notulen van 27/7/2023 ontvangen per email. Gezien vertrouwelijkheid van de besproken items is hier een concept niet-vertrouwelijke notulen ALV 27/7/2023 en de bijbehorende concept niet vertrouwelijke besluitenlijst bijgevoegd.  

 

Hieronder staan de gegevens van de tussentijdse ALV van 25 mei 2023:

Agenda 23-5-2023

Concept notulen ALV 25-05-2023 (incl. besluiten)

Voor zover leden dit niet gemerkt hebben: de in deze ALV genoemde aanpassingen van de participatievoorwaarden en aanmeldingsformulier voor Energiepark Groensebos BV  staan op de desbetreffende geupdate "Zonnepark" pagina's van het hoofdmenu inclusief de links met de updates van deze voorwaarden en formulier.

 

Hieronder staan de gegevens van de tussentijdse ALV van 3 november 2022:

Agenda 3-11-2022 

Concept notulen ALV 03-11-2022

Concept notulen ALV 30-6-2022

Concept besluitenlijst ALV 30-6-2022 (speficieke goedkeuringen staan de concept notulen ALV 30-6-2022 bij het betreffende onderwerp). Geen separaat document!

Concept Huishoudelijk Reglement (excl bijlage Benoemingen/aftreedschema bestuur  en bijlage Vergoedingen)  Bijlage Vergoedingen wordt ter ALV doorgenomen, enige uitleg is hierbij op zijn plaats.

Concept Bijlage Benoemingen/aftreedschema bestuur Huishoudelijk Reglement

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 30 juni 2022:

De ALV heeft plaatsgevonden. Door een technisch  probleem met de beamer is de vergadering tijdelijk uitgesteld geweest en werd het nogal laat, excuses hiervoor. Besloten is om enkele punten te verplaatsen naar een nieuw in te lassen ALV eind September/Oktober 2022. Informatie hierover staat hierboven bij de tussentijdse ALV van 3 november 2022.

 

Agenda 2022-06-30

Jaaroverzicht activiteiten 2021

Besluitenlijst 2022-06-30

Huishoudelijk Reglement (excl. bijlagen) 2022-06-30

Bijlage Huishoudelijk Reglement: benoemingen/aftreedschema  bestuur 2022-06-30

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 23 december 2021:

Agenda 23-12-2021

Jaarplan 2022

Uitslag stemming van 23 december 2021

Verslag van de ALV van 23 december 2021

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 24 juni 2021:

Agenda 24-06-2021

Verslag van de ALV van 24 juni 2021

Vraag & antwoord van 24 juni 2021

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 28 april 2021:

Jaarrekening 2020

Jaarplan 2021

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 26 november 2020:

Verslag van de ALV van 26 november 2020

Jaarrekening 2019