Zonnepark: meedoen en investeren in Energiepark Groensebos BV VOOR EINDE JULI 2024?

 

De meest gestelde vragen worden in de volgende hoofdonderwerpen behandeld:
-1- Effecten op de omgeving
-2- Meedoen en investeren
-3- Organisatie en financiën
-4- Project voorbereiding
-5- Energiepark Groensebos BV

 Mocht uw vraag hieronder niet staan: neem gerust contact op via email of de telefoon, zie contactpagina.  Er worden regelmatig ongefundeerde meningen geuit over diverse onderwerpen, zonder details te kennen, wij kunnen u waarschijnlijk helpen met informatie.

Per hoofdonderwerp hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden (nieuwe vragen en antwoorden worden telkens aangevuld):

-1- Effecten op de omgeving

Wordt rekening gehouden met archeologie of andere zaken in de bodem bij de bouw van het zonnepark?

 Ja, er is vooraf door een extern bureau onderzoek gedaan naar mogelijke archeologisch zaken. Dit is ook een onderdeel in de vergunningsaanvraag, net als een ecologisch onderzoek, een explosievenonderzoek en een milieu onderzoek (controle bodem op mogelijke verontreinigingen). Het explosievenonderzoek heeft 3 brisantgranaten uit WOII opgeleverd die door de Explosieven OpruimingsDienst onschadelijk zijn gemaakt.

Welke invloed heeft het zonnepark op de biodiversiteit?

Het huidige gebruik van de grond was landbouw, akkerbouwgewassen. Bij de bouw van het zonnepark wordt rekening gehouden met biodiversiteit en ecologie. Bijvoorbeeld worden de zonnepanelen met een tussenruimte geplaatst in plaats van tegen elkaar, dit om regenwater beter ter verdelen over de grond. De gekozen zonnepanelen zijn deels doorzichtig (glaspanelen), dit geeft reflectie aan de onderzijde en een kleine meeropbrengst maar er wordt daarmee ook licht doorgelaten naar de grond om plantengroei te stimuleren. Daarnaast worden rondom de percelen ruime randen ingevuld met struiken en bomen en een extra brede bosrand nabij de de Heerdstraat.  Onder/tussen de panelen zal een kruiden/bloemrijk veld ontstaan.  Tevens zullen door meer diversiteit in beplanting en meer rust (minder bewerken van land) meer diersoorten zich thuisvoelen. Er zal uiteraard wel enig onderhoud plaatsvinden en extensief beheerd moeten worden (bijvoorbeeld schapen en of maaien en jaarlijks snoeien). Daarnaast krijgt de grond 25 jaar rust en wordt niet bewerkt, bemest of gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen.  Na afloop van de vergunningperiode dient het zonnepark weer afgebroken te worden en alles in oorspronkelijke staat teruggebracht (daar wordt ook geld voor gereserveerd). Waarschijnlijk is dan de natuurwaarde van de grond onder de zonnepanelen hoger dan de landbouwgrond oorspronkelijk was. 

Waarom gebruik van landbouwgrond en niet ergens anders?

Er is een zogenaamde zonneladder ontwikkelt met daarop per trede de meer of minder gewenste keuze en plaats van  zonneparken. Zie ook onze informatiebrochure of google 'zonneladder'.  In eerste instantie is ook gezocht naar daken etc. op gebouwen, niet gebruikte openbare ruimte, combinatie met andere activiteiten  bijvoorbeeld langs snelwegen. Helaas levert dat te weining op qua oppervlakte en blijkt het moeilijk te zijn om te realiseren door vele verschillende redenen zoals niet geschikte daken, brandgevaar door dakbedekking, geen aansluitmogelijkheid netbeheerder, geen gebruik door regelgeving omtrent ondergrondse leidingen, huurder/verhuurder belangen etc. etc. Uiteindelijk heeft de gemeente gekozen voor landbouwgronden voor de 5 vergunde zonneparken in de gemeente. 

Voor een deel heeft Energiepark Groensebos BV een proeftuin beschikbaar voor veldproeven met teelten "onder glas". Hier worden de zonnepanelen wat hoger geplaatst om verbouwen van gewassen mogelijk te maken, dit deel is apart omheind.

Maakt een zonnepark geluid?

De zonnepanelen zelf maken geen hoorbaar geluid. De zonnepanelen produceren gelijkspanning en wordt in een zogeheten omvormer omgezet in wisselspanning om aan het net te kunnen leveren. Afhankelijk van het type omvormer kan deze zo nu en dan een klikkend geluid maken: als er voldoende spanning is om aan het net te kunnen leveren schakelt een relais in. Andersom geldt hetzelfde uiteraard. Verder is afhankelijk van het type een ventilator aanwezig in de omvormer die een licht zoemend geluid maakt als deze aangaat. Ook de omvormer thuis maakt dit soort geluiden. Somminge typen omvormers (bijvoorbeeld micro-omvormers, per paneel te installeren) doen dat niet. De transformator maakt een licht brommend geluid als deze werkend is, op 25 meter ca. 40-50 decibel (koelkast), 's nachts wordt er geen zonne-energie geproduceerd en het zonnepark zal dan geen geluid maken.

Hoe zit het met straling?

Straling is overal en is er in veel soorten en maten. Dit varieert van zonnestraling tot elektrische en elektromagnetische straling van alle elektrische apparaten en kabels die iedereen gebruikt. Dit geldt dus ook voor stroomkabels, zonnepanelen en omvormers. Zonnepanelen genereren een elektrische gelijkspanningstroom (verschil in kracht) en daar hangt dus een elektrisch veld omheen (geen magnetisch veld). Velden opgewekt door zonnepanelen zijn erg zwak door de beperkte stroom door een paneel. De omvormers zetten de gelijkspanning om in wisselspanning (bewegende krachten) en alle wisselspanning generereert een elektromagnetisch veld. Hetzelfde gebeurt in huishoudelijke apparaten, van tv tot mobiele telefoon.  In en om huis is de aanbevolen limiet voor elektromagnetische velden 100microTesla (wisselspanning, omvomer), voor elektrische velden geldt 5 kiloVolt per meter (zonnepanelen). Hetzelfde geldt voor de transformator die de wisselspanning omzet van 1500 Volt naar 10.000 Volt voor levering aan Enexis. Het magnetisch veld hiervan is, om het voor u in perspectief te zetten, vele malen minder dan een magnetron. Bij een magnetron of inductieplaat dient energie/warmte vrij te komen. Dit is bij een transformator juist niet de bedoeling, alle energie dient binnen de transformator te blijven. Verder hebben de aanwezigheid van hoogspanningskabels en weersomstandigheden zoals onweer geen invloed hierop. Onderdelen dienen gecertificeerd te zijn en voldoen daarmee aan de normen. Voor zover bekend ontbreekt wetenschappelijk bewijs naar schadelijkheid van straling door zonnepanelen al is het altijd goed correcte plaatsing te overwegen. 

Hoe zit het met recyclen van zonnepanelen?

De meeste zonnepanelen producenten zijn lid van PV-cycle, de Europese non profit organisatie voor recyclen van zonnepanelen. Naar schatting 96% wordt gerecycled door demontage van de onderdelen en splitsen in silicium, glas, aluminium en koper.  Voor meer info klik dan hier voor de link naar een info pagina over recycling.  Verder zijn er Europese richtlijnen en is er een taskforce vanuit de overheid in oprichting/opgericht om meer sturing te geven aan circulariteit van zonnepanelen en zonneparken. Zonnepanelen gaan tegenwoordig meer dan 25 jaar mee en veel panelen worden pas over vele jaren gerecycled. Overigens bestaan zonnepanelen voor 90% uit glas en alumunium, glas zelf is gemaakt uit zeer zuiver zand. Om kans op diefstal te verlagen is de bekabeling grotendeels van aluminium in plaats van koper, aluminium is goed recyclebaar.

Kun je het zonnepark zien liggen?

Nee, in principe vrijwel niet. Rondom het park komen randen met struiken en bomen te staan die het zicht op de zonnepanelen wegneemt vanaf de buitenzijde. dit is ook in detail opgenomen in de vergunning. Uiteraard geldt dit niet voor de ingangen naar de zonneweides. Aangezien Energiepark Groensebos B.V. op percelen liggen aan 2 kanten van de lokale weg zullen er enkele ingangen zijn. Dit is niet alleen voor onderhoud, maar ook voor brandweer, netbeheerder Enexis, etc. Er komt één  gebouw waar de aansluting op het net zal zitten met bijbehorende meters en beveiligingen, dit staat aan de rand van het zonnepark in verband met toegang door Enexis. Er wordt daarbij ook een hekwerk geplaatst ter voorkoming van diefstal en vernielingen (ook verzekeringsvereiste) en om een zo laag mogelijk veiligheidsrisico te creeëren voor mensen/kinderen en grote dieren omdat er o.a. veel (grotendeels aluminium en ondergronds) elektrakabels liggen. 

Hoe zit het met weerkaatsing van licht?

Zonnepanelen zijn gemaakt om een zoveel mogelijk licht te absorberen en om te zetten naar elektrische energie. Daarom is een zo laag mogelijke weerkaatsing is zeer belangrijk. Op de zonnepanelen zijn speciale coatings aangebracht welke de weerkaatsing van licht tegen gaan. Diffuus licht (geen bundel) wordt wel weerkaatst. Dit “extra” licht is verwaarloosbaar omdat er overdag al veel licht is én omdat woningen ver genoeg van de panelen af liggen. Het omheinen van de zonneweide speelt hier ook nog een rol. Het effect op licht is ook afhankelijk van de positionering en oriëntatie van de panelen. Een zuid opstelling heeft een ander effect dan een oost-west opstelling, en ook de hellingshoek (tussen de 10 en 30 graden) geeft een verschil.

 

-2- Meedoen en investeren

Hoe kan ik investeren?

In dit geval investeert de Coöperatie in de zonneparken, te beginnen met Energiepark Groensebos BV.  De Coöperatie is daar 50% eigenaar van. Dit betreft een zonnepark van ca 10,36 ha met ca. 22.970 zonnepanelen en 13.250 megawattuur per jaar opbrengst nabij Sint Joost.

U kunt daarbij meedoen door een participatie aan te schaffen bij de Coöperatie. Een participatie  (met aangepaste voorwaarden per ALV besluit 25/5/2023) is in feite een soort "aandeel" in Energiepark Groensebos B.V.  maar dan gekocht bij de Coöperatie. De Coöperatie investeert dit geld in als benodigd eigen vermogen in Energiepark Groensebos B.V.  in de vorm van een achtergestelde lening, met jaarlijkse vaste rente van 4,0% en aflossing aan het einde van de looptijd aan de Coöperatie. Na aflossing van de leningen wordt dividend uitgekeerd aan de Coöperatie. De Coöperatie keert de rente (en later dus divindend) minus onkostenvergoeding  uit aan de participanten. De onkostenvergoeding betreft vnl. externe administratiekosten.

Participatiehouders kunnen op verzoek hun participaties op termijn weer inwisselen bij de Coöperatie.  De participatie in Groensebos in het kort:

-1- In totaal wil de Coöperatie hiervoor ca. €1.000.000 ophalen (exacte bedrag afhankelijk van bankonderhandelingen) in de vorm van participaties als benodigd eigen vermogen inleg (op een totale investering van ca. 8.7-8.8 miljoen euro).

-2- Een participatie Groensebos is een "Certificaat op naam zonder vaste looptijd" wat betekent dat een participatie gekocht wordt (volgens de formele definitie een eeuwigdurende of perpetuele obligatie) maar op naam en niet vrij verhandelbaar. Verkoop van het Certifcaat is flexibel en kan op beperkte schaal terug worden verkocht aan de Coöperatie maar ook aan andere leden.

-3- In eerste instantie zal er rente betaald worden aan de participanten zolang de achtergestelde lening van de Coöperatie uitstaat bij de BV, pas daarna wordt dividend uitgekeerd. Zoals te begrijpen valt is met name op langere termijn de winstgevendheid groeiend doordat (bank)leningen steeds kleiner worden en de winst  daarmee groter. Er wordt jaarlijks rente/dividend uitgekeerd.

-4- De participanten zijn ook lid van onze Coöperatie en hebben dus stemrecht over rente/dividend uitkeringen en budget voor terug kopen van certificaten. Uiteraard heeft een lid ook stemrecht over alle te nemen besluiten van de Coöperatie. De lidmaatschapskosten is een grotendeels een vergoeding voor koffie/thee en zaalhuur van de ledenbijeenkomsten.

Het geld wat binnenkomt als participatie wordt voor 100% geinvesteerd in Energiepark Groensbos B.V.

Zodra er voldoende Groensebos participaties zijn dan wordt voor een volgende zonnepark de participatie opengesteld, afhankelijk van de mogelijkheden en ALV. 

Wat is een participatie?

Een participatie als "Certificaat zonder vaste looptijd" is in feite een obligatie zonder vaste looptijd (formeel een eeuwigdurende of perpetuele obligatie). Deze wordt gekocht bij de Coöperatie ten behoeve van de investering van de Coöperatie in een zonnepark zijnde Energiepark Groensebos BV. Een participatie kost €250 per stuk. Met dit bedrag werk je dus al mee aan het opwekken van meer duurzame energie in jouw omgeving. Inschrijven kan voor minimaal 1 en maximaal 20 participaties. Meer dan 20 participaties kan na goedkeuring bestuur.

Als lid van de Coöperatie heb je stemrecht (elk lid 1 stem) en als participant ben je automatisch lid,  de Coöperatie bestaat uit leden en heeft verder geen aandeelhouders. De Certificaten zijn dus een soort van aandelen zonder stemrecht in de BV, maar wel stemrecht als lid van de Coöperatie.  De Coöperatie investeert 100% van de Certificaten in de vorm van eigen vermogen inleg als aandeelhouder in Energiepark Groensebos BV.  Om dit verplichte eigen vermogen bij elkaar te krijgen als Coöperatie in Energiepark Groensebos BV geeft de Coöperatie daarom Certificaten uit, naar verwachting ca. 4.000 in toaal.  Met een participatie deel je via de Coöperatie in de opbrengst van Energiepark Groensebos BV. Omdat het gaat om een Certificaat in de vorm van een obligatie is krijg je je inleg terug indien je die wil terug verkopen aan de Coöperatie (flexibel, wel beperkt budget per jaar) en ontvang je intussen een goede rente. Je kunt de Certificaten ook verkopen aan andere leden van de Coöperatie.  Als participant ben je tevens lid van de Coöperatie en kun je dus meebeslissen over het beleid, geld en nieuwe projecten. Als participant kun je tevens deelnemen in een nog op te richten Projectraad ter ondersteuning en controle van Energiepark Groensebos BV. Vanuit Energiepark Groensebos BV wordt overigens ook jaarlijks een bijdrage in een Omgevingsfonds gestort om omwonenden de mogelijkheid te geven maatschappelijke projecten uit te voeren als compensatie. Het omgevingsfonds wordt niet beheerd of gecontroleerd door Energiepark Groensebos BV, maar loopt via de gemeente Echt-Susteren.

Hoeveel is een participatie waard en hoeveel kan ik er aanschaffen?

Eén participatie is €250 waard. Je kan er maximaal 20 aanschaffen. Indien er meer gewenst zijn dan kan dat worden aangevraagd en zal door het bestuur van de Coöperatie apart worden beoordeeld of dit wordt toegestaan.  Dit laatste vanwege potentiële risico's op crimineel geld en tegelijkertijd zoveel mogelijk mensen de kans te geven mee te participeren. Over de soort participatie: zie hierboven bij "hoe kan ik investeren" of in menu-pagina 'Zonnepark-Groensebos participatie info' bij de downloads van Informatiebrochure, Participatievoorwaarden en Participatieovereenkomst voor  meer details.

Hoe schrijf ik in voor participaties?

Zie hiervoor  het andere tabblad in dit menu-pagina: 'Zonnepark- Groensebos participatie info'.  Ongeveer halfweg deze pagina staan alle formele documenten (te downloaden) waaronder de Informatiebrochure, de Participatievoorwaarden en de Participatieovereenkomst. Deze laatste dient te worden ingevuld en opgestuurd naar het aangegeven (mail)adres. Er hoeft niet meteen geld overgemaakt te worden! Geld overmaken gebeurd pas juist voor de zogeheten 'financial close' waarbij de belangrijkste contracten tegelijkertijd worden getekend bij de notaris. U ontvangt ruim van te voren bericht hierover. Dan worden de banklening, de inleg door de aandeelhouders (en dus ook de Coöperatie) en investering definitief en zijn de risico's  nog zeer beperkt. Lees wel de documenten vooraf met de voorwaarden en informatie.

Hoe worden de participaties toegekend? 

Na invullen en opsturen van de participatie overeenkomst volgt een kleine controle door het bestuur of alles correct is. Dan ontvangt u een bericht dat dat de participatie akkoord is.  U ontvangt dan t.z.t. een bericht dat het geld kan worden overgboekt naar een specifiek rekeningnummer van de Coöperatie. Bij overtekening van de hoeveelheid participaties wordt uitgegaan van prioriteitsregel: wie het "dichtste" bij het park woont heeft meer voorrang. Er kan ook worden gevraagd om over te stappen naar een volgende particpatie in een andere zonnepark. 

Kan ik als organisatie of bedrijf participaties kopen?

Ja, zolang ondertekening gebeurd door bevoegden binnen de organisatie of bedrijf.

Kan ik participaties kopen per huisadres of per persoon?

Participaties kopen is per persoon.  Elke meerderjarige kan op eigen titel participaties kopen, dus bijvoorbeeld man+vrouw, getrouwd, zelfde adres (of een andere variant) kunnen elk maximaal 20 participaties (€5000) kopen. 

Kan ik als minderjarige participaties kopen?

Ja, maar als minderjarige wel en alleen met schriftelijke toestemming van de ouders of voogd.

Kan ik mijn inschrijving voor participaties wijzigen?

Ja, zolang er nog geen bericht is gekomen dat de participatie gestort moet worden, dan is wijzigen nog slechts beperkt mogelijk vanwege contracten en gedane toezeggingen. 

Waarom moet ik de inleg voor participaties betalen vanaf mijn eigen bankrekening?

Dit is een controlemiddel om te zien of de participant ook daadwerkelijk de participant is. Betalen van een andere rekening of contant geeft problemen met identificatie. 

Hoe zit het met belastingen? Hoe en waar moet ik dit opgeven in de belastingaangifte.

Een participatie is een achtergestelde lening van de participant aan de Coöperatie. Het is en blijft dus geld (en vermogen) van de participant. Opgave dient te gebeuren in Box 3. Voor deze opgave wordt door extern adminstratiekantoor jaarlijks de renteberekening en de verplichte jaaropgave gemaakt voor de participanten (daar zitten dus kosten aan verbonden die van de uitkering af gaan, een vast bedrag per participant, niet per participatie). Deze participatie valt NIET onder groene beleggingen, op de website van de belastingdienst staat een overzicht van 18 algemene groene beleggingsfondsen (en enkele sociaal-ethische en cultuurfondsen) die een extra belastingvoordeel hebben. Onze coöperatie/zonnepark valt daar niet onder.

Ik wil participaties kopen maar ben nog geen lid, wanneer moet ik lid worden?

Als u nog geen lid bent en wel participaties wil kopen, dan kunt u zich uiteraard aanmelden als lid (mag ook zonder participaties te kopen). Indien dit niet gebeurd dan wordt u geacht uiterlijk lid te worden op het moment dat de participaties echt overgemaakt dienen te worden naar de Coöperatie, dat zal ruim van te voren worden gemeld, incl. contributiebedrag en bankrekeningnummer. Geen lid zijn betekent ook geen toegang tot de ALV of meebeslissen over beleid etc. van de Coöperatie. In de participatievoorwaarden staat een datum van 31 maart als einde openstelling participatie-inschrijvingen. Deze einddatum is echter verlengd, gezien de vertragingen die her en der zijn opgelopen in de financiering. Zie ook de pagina's met Zonneparken-Groensebos en Zonneparken-Participatie hiervoor.

Mag ik mijn lidmaatschap van Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A. opzeggen en toch mijn participaties houden?

In principe niet. Participanten worden geacht lid te zijn van de Coöperatie. Lidmaatschap opzeggen en wel particpaties behouden is alleen met toestemming van het bestuur mogelijk. Er zijn omstandigheden (bijvoorbeeld via een erfenis, verhuizen buiten de regio) die lidmaatschap bemoeilijken. Geen lid zijn betekent automatisch geen stemrecht of andere invloed binnen de Coöperatie. Geen toestemming en toch geen lidmaatschap betalen: overleg met het bestuur is dan nodig, het kan zijn dat er beslist wordt dat de participaties vervallen of uitbetaald worden, er zullen dan kosten aan verbonden zijn. Het lidmaatschapsgeld is bij de Coöperatie noodzakelijk om de vaste kosten te kunnen betalen (zoals website, belasting etc) en tegelijkertijd is het gevraagde lidmaatschapsgeld zeer beperkt en maar net voldoende om 2 Algemene Leden Vergaderingen (ALV's) per jaar van te bekostingen (kopjes koffie en zaalhuur).  De Coöperatie krijgt geen subsidie en moet alles zelf bekostigen via vrijwilligers, projecten etc.

Kan ik participaties overdragen?

Ja, onder voorwaarden: wel naar leden en terug aan de Coöperatie. Aangezien de Certificaten op naam zijn is elke overdracht aan andere leden via de Coöperatie (vanwege noodzakelijke administratie: rente/dividendbetaling, registratie van gegevens, lidmaatschap, jaaropgave belastingdienst). Bij door het bestuur goedgekeurde overdracht worden de nieuwe eigenaren geacht lid te zijn van de Coöperatie. Er zijn ook administratiekosten aan verbonden. Dit kan zolang het schriftelijk (of per email) wordt aangevraagd aan het bestuur. Terug verkoop aan de Coöperatie kan vanaf het 4e jaar, al is er wel een limiet aan het terug koop budget wat wordt vastgesteld door de ALV  en beschikbare gelden in de Energiepark Groensebos B.V. Bij te weinig budget geldt datum aanvraag als leidend. Andere uitzonderingen die goedkeuring bestuur nodig hebben zijn bijvoorbeeld bij erven, verhuizen of schenken aan kinderen. De  aanvraag wordt door het bestuur beoordeeld, mocht het afgewezen worden dan zal overleg plaatsvinden over hoe verder. 

Wat betekent: Let op! U belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit

Dit logo zult u op verschillende plaatsen tegenkomen bij de informatie over participeren in Energiepark Groensebos BV via de Coöperatie. 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft namens de overheid een heel pakket aan regelgeving opgesteld over financiële producten.  De AFM is een onafhankelijke gedragstoezichthouder en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Samen met De Nederlandsche Bank (DNB) draagt de AFM bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Afhankelijk van het type investering, de grootte en een enkele andere randvoorwaarden is een andere meldings- of registratieplicht van toepassing.  In ons geval betreft het de vrijstelling van toezicht als toepasselijke situatie, de regels/voorwaarden zijn ook op de volgende link naar de betreffende AFM website pagina te vinden:

Effecten, zoals aandelen en obligaties

Als je op één van de onderstaande vragen met een ‘ja’ kunt antwoorden, geldt er een prospectusvrijstelling. De vragen gaan over de meest voorkomende situaties.

Is de waarde van de effecten (al dan niet in een pakket) ten minste €100.000 per belegger? Worden de effecten aan minder dan 150 personen aangeboden? Is het een aanbieding van een vereniging of instelling zonder winstoogmerk om niet commerciële doelen te verwezenlijken? Is de totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden minder dan €5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden?

In ons geval zijn de meerdere vragen van toepassing, het betreft bijvoorbeeld ca. € 1.000.000 als eigen vermogeninleg door de Coöperatie via particpaties.

In dat geval is er een specifieke meldingstekst/logo van toepassing, die hierboven staat afgebeeld. Wel houden ons als Coöperatie overigens wel zoveel mogelijk aan de vaste regels die er zijn mbt tot prospectusplicht: onze informatiebrochure, participatievoorwaarden en participatieovereenkomst voldoen aan de prospectusplicht (al hebben we vrijstelling) behalve de namen/info over het bestuur en de jaarcijfers, deze staan al elders op deze website (menu 'Over de Coöperatie').

Er is dan ook een informatiedocument beschikbaar en tevens wordt ruimschoots voordat de participaties definitief doorgaan een melding gedaan aan de AFM via het verplichte meldingsdocument. 

-3- Organisatie en financiën

Hoe wordt het zonnepark gefinancierd?

De gebruikelijke wijze van financieren van de investering is dat een deel van het vermogen wordt ingebracht door de aandeelhouders en een deel gefinancierd via een lening van een bank. Afhankelijk van het te verwachten rendement (opbrengst minus kosten) en het risicoprofiel van de investering zal de bank meer of minder lenen of tegen andere voorwaarden.

Naar verwachting (e.e.a. is nog niet definitief)  zal de lening op ca. 70-80% van het benodigde vermogen zijn en 20-30% verdeeld over de aandeelhouders. Aangezien we 50% aandeelhouder zijn is dat de helft van de genoemde 20-30%. Dit in te brengen vermogen wordt bepaald door de bank, naar verwachting is dit ca. 25% in totaal, voor de coöperatie dus ca. 12,5%. Aflossing van de banklening is gebruikelijk in 15 jaar, maar gestreefd wordt om in ons geval af te lossen in 20 jaar. Het eigen vermogen dat wordt ingebracht door de aandeelhouders zal in de vorm zijn van een lening, die op termijn zal moeten worden terugbetaald aan de aandeelhouders. Voor onze Coöperatie betekent dat deze gelden weer terug kunnen betaald aan de participanten ter aflossing van de participaties. Terugbetaling van de eigen vermogen lening is zoals altijd wel achtergesteld aan de banklening, als er voldoende geld (lees "winst") is worden de leningen afgelost aan de aandeelhouders. Onze Coöperatie heeft wel voorrang op aflossing boven de andere aandeelhouder, wat ten opzichte van de andere aandeelhouder dus verminderd risico oplevert voor onze Coöperatie.  Doordat de aflossing naar de aandeelhoudes variabel is gemaakt kan in overleg door de ALV van onze Coöperatie jaarlijks een aflossingbedrag worden afgesproken. De eerste jaren is de rente en aflossing van de banklening echter het grootst.  Tijdens de looptijd van de eigen vermogen lening wordt er wel rente betaald aan de aandeelhouders over het nog openstaande leningbedrag. 

Gedurende een groot deel van de levensduur van het zonnepark is een soort van "garantie" een SDE++ subsidie door RvO toegekend voor 15 jaar die een minimum opbrengst gegarandeerd bij eventueel  toekomstige te lage energietarieven.  Naast de verkoop van de duurzaam geproduceerde elektriciteit zijn er uiteraard ook onderhoudskosten, grondpacht, verzekering, belastingen en uiteraard aflossing en rentebetalingen als de meest significante posten. De winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en de Coöperatie op haar beurt aan de participanten. Verdere winst vloeit naar de Coöperatie, de leden beslissen wat hiermee gebeurt. 

Welke rol heeft de Coöperatie?

De Coöperatie is in de zogeheten Project BV "Energiepark Groensebos BV" mede-aandeelhouder. Samen met de andere aandeelhouder zijn we eigenaar.  Beide eigenaren hebben een projectontwikkelaar ingeschakeld om het zonnepark te ontwikkelen. Die heeft hier ervaring mee en zal de hoofdcontracten uitonderhandelen met de leveranciers namens de aandeelhouders, uiteraard alles in overleg. DIt is dan met name de zonnepanelen, de plaatsing en aansluiting als veruit de grootste post. De netaansluiting en bijbehorend contract is al geregeld in een eerder stadium. Er komt tezijnertijd een apart (part time) management voor de Project BV voor de dagelijkse gang van zaken.

Komen er in de toekomst nog meer projecten?

Dit hangt af van de leden en participanten. Hoe meer participanten hoe meer we als Coöperatie kunnen doen aan lokale verduurzaming. Insteek is wel dat we bij de andere 4 initiatieven voor zonneparken deelnemen. DIt hangt dus wel af van de particpanten. 

Wie wordt/is eigenaar van het zonnepark?

De Coöperatie is 50% eigenaar, samen met een andere private 50% eigenaar (Energiecoöperatie Groensebos U.A.).

Wie zijn de initiatiefnemers van het zonnepark?

De eigenaren ofwel de Coöperatie en de andere private eigenaar (Energiecoöperatie Groensebos U.A.), samen met de projectontwikkelaar NaGa Solar (tegenwoordig Ampyr geheten) in Maastricht.  

-4- Projectvoorbereiding

Hoe wordt het zonnepark aangesloten?

Er wordt door Enexis een nieuwe stroomkabel gelegde van verdeelstation Linne tot aan het zonnepark. De kabel heeft nog reservecapaciteit voor eventuele uitbreiding.

Wat is de voortgang van het project, financiering en bouw?

Dat is uiteraard altijd een momentopname. Door alle perikelen (extreme stijging elektraprijzen, stijging aanlegkosten, rente, aandeelhouders etc) rondom de financiering van het park is er een jaar vertraging opgelopen. Stand van zaken is dat midden  2023 is de standaardvoorwaarden voor het verkrijgen van een banklening ingevuld zijn  (vergunning, SDE subsidie en netaansluiting geregeld). De aanleg van de stroomkabel door Enexis is gaande en reeds ca. 5,3 km van de 5,5 km is gelegd en wacht op levering van het "inkoopstation" zodat de kabel kan worden aangesloten in het begin van de zomer van 2024.  Intussen is wel al een overbuggingskrediet met de bank getekend voor tijdens de bouwfase. De bouw is intussen begonnen in maart 2024. Alles bij elkaar moet dit resulteren in start van elektralevering einde juli 2024.

De financiering van het park gebeurd via de andere aandeelhouder die voor een aantal zonneparken een overall financiering heeft afgesloten van 200 miljoen euro. Per zonnepark worden door de bank echter de laatste puntjes worden op de i gezet wat betreft detailvoorwaarden en gepland is tekenen van deze projectfinanciering rond de start van de elektriciteitslevering.

Dit alles heeft als consequentie dat komende maanden tot ca. opstart voldoende participaties opgehaald moeten worden door de Coöperatie om te voldoen aan de Eigen Vermogen inbreng. 

In de herfst van 2024 wordt de beplanting rondom het park gerealiseerd als laatste stap in het project.

-5- Energiepark Groensebos BV

Hoe draagt het zonnepark bij aan de lokale economie?

Insteek van de Coöperatie is voor en door bewoners van Echt-Susteren (en omgeving). De investering draagt bij doordat opbrengsten deels terugvloeien naar de Coöperatie en haar leden en zorgt voor (beperkte) lokale werkgelegenheid.  Door het zonnepark wordt gedurende de levensduur tevens een vast jaarlijks bedrag overgemaakt aan een Omgevingsfonds wat onder gemeentebeheer valt, waar kleinere lokale projecten ter verbetering van de omgeving kunnen worden uitgevoerd i.s.m. inwoners zoals speeltoestellen, wandelpaden etc.

Waarom Energiepark Groensebos BV?

Bij de verduurzaming van de economie en met name energie zijn er een aantal opties, zonne-energie is er een van. In de doelen van de gemeente en de Coöperatie is verduurzaming van energie/elektra en daarbij een streven naar lokaal voor en door bewoners erg belangrijk. Een lokaal zonnepark is daar dan een logisch gevolg.  De lokatie is gekozen om milieu en omgeving zo min mogelijk negatief te beinvloeden en waar mogelijk te compenseren.  Lokatie Groensebos was een van de geschikte lokaties. 

Waarom zonnepanelen op de grond en niet op daken?

Er is een zogeheten zonneladder ontwikkeld met meer en minder gewenste lokaties voor zonnepanelen. Uiteraard op daken, niet gebruikte stukken grond en combinatiegebruik zoals op parkeerplaatsen zijn meer gewenst, echter alles bij elkaar maar bepekt beschikbaar door diverse redenen. Uiteindelijk is door de gemeente gekozen voor landbouwgrond als alternatief voor grootschalige zonneparken. 

Wat is de levensduur van een zonnepark?

Standaard is 25 jaar. De vergunning is ook voor 25 jaar. Daarna moet alles in oorspronkelijke staat worden hersteld. Er is overigens tegenwoordig een tendens naar 30-35 jaar levensduur van de apparatuur. Wellicht wordt een  verlenging van de vergunning met 5 of 10 jaar aangevraagd.

 Wat is de locatie en omvang van Energiepark Groensebos BV?

Energiepark Groensebos BV ligt ten westen van St. Joost en is in totaal ca 10,36 ha groot. Het betreft ca. 21.900 zonnepanelen met een gemiddelde opbrengst voldoende voor zo'n 3800 huishoudens. Zie ook het menu "zonneparken-websites en info per park" en de link naar het zonnepark Groensebos en de andere link voor alle locaties voor meer info. 

Zijn er meer zonneparken gepland?

Ja, naast Energiepark Groensebos B.V. zijn er nog 4 gepland, zie hiervoor menu "zonneparken-websites en info per park", te weten zonneparken Hoeve de Ruif (al in gebruik), Bosserheide, Dominicusweg en Maria Hoop. Wellicht komen er in de toekomst meer binnen de gemeente Echt-Susteren, maar voorlopig blijft het bij deze 5 in totaal. 

Hoe zit het met windenergie of uitbreiding van een park? 

Dit hangt van het park af, zijn locatie en de netaansluiting. Voor Groensebos is ruimte voor uitbreiding. Of er meer wind- of zonne-energie wordt gebouwd hangt af van vergunningen en beleid van de gemeente. Naar verwachting is de toekomstige aanvulling met windenergie wel het meest waarschijnlijke.