Hieronder van de gehouden Algemene Leden Vergaderingen (ALV's) de belangrijkste documenten. Er zijn diverse presentatie gegeven gedurende de ALV's die niet zijn met een link zijn vermeld. Op verzoek kunnen leden deze opvragen via het contactformulier of het email adres onder aan de pagina. 

Tussentijdse Algemene Leden Vergadering (ALV) donderdag 27 juli 2023

Plaats: MFC (zaal Pejjerhaof) – Houtstraat 7 te Pey-Echt – ingang aan de Houtstraat. Parkeren is mogelijk aan de achterzijde (Lidl) of bij de kerk.

Deze tussentijdse ALV is het gevolg van vorderingen m.b.t. de ontwikkelingen rondom Energiepark Groensebos B.V. en zal specifiek hierop gericht zijn. Deze tweede tussentijdse ALV is helaas noodzakelijk gezien de ontwikkelingen en urgentie rondom Energiepark Groensebos B.V. afgelopen 1,5 maand. Een volgende ALV wordt op wat latere termijn gehouden voor de standaard financiële rapportage en jaarplannen i.v.m. voorbereiding en benodigde verwachte vergadertijd.  

De agenda staat hieronder. Leden krijgen een email met een uitnodiging, agenda en concept notulen van de vorige tussentijdse ALV van 25 mei 2023 (ook hieronder). Wilt U deelnemen aan de vergadering dan dient U zich aan te melden door een e-mail te sturen naar alv@echtsusterenenergie.nl met vermelding van uw naam, adres en woonplaats. Verdere documenten zullen ter vergadering worden gepresenteerd. Indien u algemene vragen hebt cq vragen mbt de gepubliceerde documenten of uitnodiging dan kunt u deze voor vrijdag 21 juli 2023 sturen naar alv@echtsusterenenergie.nl . Beantwoording van de vragen zal zoveel mogelijk plaatsvinden voor (of indien gewenst tijdens) de ALV.

Agenda 27-07-2023

De agenda is op 2 punten aangepast aan de laatste informatie afgelopen paar dagen. Dit betreft 2 punten: samenstelling bestuur en financieel jaarverslag 2022.

Een concept besluitenlijst wordt bij start van de ALV uitgedeeld. Gezien de vele recente en drastische wijzigingen betreffende Energiepark Groensebos BV (aandeelhouders en financiering) wordt het zinvoller geacht de concept besluitenlijst niet vooraf te communiceren zonder de nodige uitleg. De ALV is bedoeld om deze nodige uitleg aan de leden te geven over wat en waarom deze extra ALV noodzakelijk is en met deze uitleg de benodigde besluiten te nemen wat betreft verdere deelname in Energiepark Groensebos BV.

De ALV is intussen geweest en zodra de notulen beschikbaar zijn zullen ze op de website worden gezet en naar de leden verzonden.

Samenvatting ALV 27/7/2023:

In het heel kort: in de vorige ALV werd een samenwerking met Coöperatie Zuidenwind gewenst voor support bij de deelname aan Energiepark Groensebos B.V. en e.e.a. zou worden uitgewerkt. De opvolgende feiten hebben echter deze samenwerking niet doen doorgaan. Tijdens deze ALV van 27/7/2023 is de samenwerking en de contractvoorwaarden met NaGa Solar (tegenwoordig Ampyr) besproken. Deze zijn goedgekeurd door de ALV van 27/7/2023. Versimpeld weergegeven: NaGa Solar (Ampyr) neemt op langere termijn 50% aandelen over via de andere aandeelhouder. NaGa Solar (Ampyr) neemt de voorfinanciering voor zijn rekening en heeft een kredietovereenkomst met Rabobank waar naar alle waarschijnlijkheid dit park ook in zal vallen. NaGa Solar neemt ook de verwachte eigen vermogen inbreng  van onze Coöperatie via een tijdelijke lening voor zijn rekening totdat deze ingelost kan worden door participaties van leden. Uiteraard is het geheel een stuk complexer met diverse contracten zoals een term sheet,  aandeelhoudersovereenkomst en zeggenschap, diverse leningen en bijbehorende garanties, opstalvoorwaarden en koopopties op de ca. 10.5 ha grond etc.  Vrijdag 28/7/2023 zijn de diverse contracten getekend door onze Coöperatie,  NaGa Solar en de andere aandeelhouder. Intussen heeft overigens Enexis reeds ca. 1,5km van de 5,5km aansluitingskabel aangelegd. Na de zomervakantieperiode wordt gestart met een mediacampagne voor het ophalen van participaties.

Naast Energiepark Groensebos BV zijn ook de financiën en is de jaarrapportage van 2022 goedgekeurd en tegelijk is David van Venrooij als bestuurslid gestopt vanwege te drukke werkzaamheden. Een update van de samenstelling van het bestuur is in de update hieronder te vinden. We zoeken nog nieuwe bestuursleden!!

Update Huishoudelijk Reglement Bijlage Benoemingen/Aftreedschema Bestuur per 27/7/2023

 

Hieronder staan de gegevens van de tussentijdse ALV van 25 mei 2023:

Agenda 23-5-2023

Concept notulen ALV 25-05-2023 (incl. besluiten)

Voor zover leden dit niet gemerkt hebben: de in deze ALV genoemde aanpassingen van de participatievoorwaarden en aanmeldingsformulier voor Energiepark Groensebos BV  staan op de desbetreffende geupdate "Zonnepark" pagina's van het hoofdmenu inclusief de links met de updates van deze voorwaarden en formulier.

 

Hieronder staan de gegevens van de tussentijdse ALV van 3 november 2022:

Agenda 3-11-2022 

Concept notulen ALV 03-11-2022

Concept notulen ALV 30-6-2022

Concept besluitenlijst ALV 30-6-2022 (speficieke goedkeuringen staan de concept notulen ALV 30-6-2022 bij het betreffende onderwerp). Geen separaat document!

Concept Huishoudelijk Reglement (excl bijlage Benoemingen/aftreedschema bestuur  en bijlage Vergoedingen)  Bijlage Vergoedingen wordt ter ALV doorgenomen, enige uitleg is hierbij op zijn plaats.

Concept Bijlage Benoemingen/aftreedschema bestuur Huishoudelijk Reglement

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 30 juni 2022:

De ALV heeft plaatsgevonden. Door een technisch  probleem met de beamer is de vergadering tijdelijk uitgesteld geweest en werd het nogal laat, excuses hiervoor. Besloten is om enkele punten te verplaatsen naar een nieuw in te lassen ALV eind September/Oktober 2022. Informatie hierover staat hierboven bij de tussentijdse ALV van 3 november 2022.

 

Agenda 2022-06-30

Jaaroverzicht activiteiten 2021

Besluitenlijst 2022-06-30

Huishoudelijk Reglement (excl. bijlagen) 2022-06-30

Bijlage Huishoudelijk Reglement: benoemingen/aftreedschema  bestuur 2022-06-30

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 23 december 2021:

Agenda 23-12-2021

Jaarplan 2022

Uitslag stemming van 23 december 2021

Verslag van de ALV van 23 december 2021

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 24 juni 2021:

Agenda 24-06-2021

Verslag van de ALV van 24 juni 2021

Vraag & antwoord van 24 juni 2021

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 28 april 2021:

Jaarrekening 2020

Jaarplan 2021

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 26 november 2020:

Verslag van de ALV van 26 november 2020

Jaarrekening 2019