Urgenda-vonnis: kabinet neemt extra klimaatmaatregelen, meer geld voor zonnepanelen op huurwoningen.

03/05/2020

Om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis moet 25 procent broeikasgasreductie worden gerealiseerd in 2020 ten opzichte van 1990. In het nu aangekondigde maatregelenpakket is onder meer besloten tot hernieuwde openstelling van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) voor de verduurzaming van huurwoningen van woningcorporaties.

Zie voor volledig artikel: Solar Magazine